مرور برچسب

Fire Alarm

خاموش کننده آتشِ الکتریکی یا Electric Fire Extinguisher ، سیم نازکی است که با تولید میدان های الکتریکی به سمت دود ناشی از آتش ، می تواند باعث خاموشی آن شود.Ludovico Cademartiri ، شیمیدان از دانشگاه هاروارد این کشف خود را در کنفرانس سال 2011 جامعه شیمیدان های آمریکایی نشان داد. دانشمندان سال های…
ادامه مطلب ...